Group Cộng Đồng TangLikeCheo.Com

Khóa tất cả các tài khoản và thiết bị hủy tương tác, không Avatar, Avatar màu đen, Avatar nước ngoài hoặc tên nước ngoài.
Các tài khoản Facebook làm việc kiếm Xu phải có trên 50 bạn bè, thời gian tạo trên 15 ngày.
Instagram làm việc kiếm Xu phải có tối thiểu 3 bài viết, theo dõi tối thiểu 10 người, thời gian tạo trên 15 ngày.
Mỗi tài khoản làm việc kiếm Xu chỉ được phép làm tối đa 300 Job 1 ngày để hạn chế bị chặn Spam.
Xu làm Job sẽ chờ duyệt sau 3 ngày, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản vẫn còn tương tác sẽ tiến hành cộng xu.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 5.000 Job Follow trong hệ thống và không thể nhận tiếp Job Follow.
Các tài khoản bị khóa do vi phạm sẽ không được mở lại với bất kỳ 1 lý do nào khác, vì 1 cộng đồng lành mạnh và uy tín khách hàng.

Danh sách các tài khoản vi phạm chính sách

# Tài khoản Facebook Follow trước Follow sau Bạn bè trước Bạn bè sau Lý do khóa Ngày khóa
1 tuans*** 100056218328452 0 0 118 118 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-08 18:59:45
2 hhvp** 100078409594618 0 0 15 15 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-08 18:59:28
3 nguyenngoc***** 100080034679713 0 0 26 26 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-08 18:59:11
4 hoainh**** 100079939707716 1 1 36 36 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-08 18:58:54
5 binhminhon****** 100078323764185 0 0 16 16 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-08 18:58:39
6 thanhtaig***** 100078428561973 0 0 102 102 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-08 18:58:22
7 nguyendu***** 100050890147034 11 11 372 372 Sử dụng tên nước ngoài, khoá vĩnh viễn 2022-05-05 09:04:56
8 blue*** minsofthctgxboy 18 18 1 1 Sử dụng instagram làm việc tên tây 2021-12-30 17:27:09
9 dangh*** osmundnish925 131 131 7 7 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài 2021-12-29 18:05:19
10 doan*** headley.zelinsky.0536 96 96 3 3 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài 2021-12-25 22:52:32
11 doan** venita.kohner.835 83 83 3 3 Tài khoản sử dụng tên nước ngoài 2021-12-14 09:56:13
12 098694**** 100068963684900 0 0 84 84 Khoá vĩnh viễn vì sử dụng avatar trắng 2021-10-17 09:08:27
13 097945**** 100071318655244 0 0 53 53 Khoá vĩnh viễn vì sử dụng avatar trắng 2021-10-17 09:07:57
14 094207**** 100070557223080 0 0 71 71 Khóa vĩnh viễn vì hủy tương tác sll tài khoản 2021-10-11 23:04:13
15 084826**** 100069970621337 0 0 105 105 Khóa vĩnh viễn vì hủy tương tác sll tài khoản 2021-10-11 23:03:53
16 084826**** 100069510402721 0 0 68 68 Khóa vĩnh viễn vì hủy tương tác sll tài khoản 2021-10-11 22:58:47
17 090501**** 100056848090904 0 0 100 100 Khóa vĩnh viễn vì hủy tương tác sll tài khoản 2021-10-11 22:55:42
18 hungcr**** 100022975157319 1981 99 4368 58 Khóa tài khoản vì hủy 1882 Follow 2021-08-20 18:12:48
19 hungcr**** 100044218502054 2125 162 4502 60 Khóa tài khoản vì hủy 1963 Follow 2021-08-20 18:12:47
20 hungcr**** 100045726404905 1953 92 708 82 Khóa tài khoản vì hủy 1861 Follow 2021-08-20 18:12:44
21 phunphu**** 100052957364656 2526 215 110 110 Khóa tài khoản vì hủy 2311 Follow 2021-08-19 08:29:56
22 phunphu**** 100047473232214 4304 360 240 240 Khóa tài khoản vì hủy 3944 Follow 2021-08-19 08:28:40
23 phunphu**** 100048831244119 4455 399 228 228 Khóa tài khoản vì hủy 4056 Follow 2021-08-19 08:24:46
24 phunphu**** 100048640059768 4603 405 247 247 Khóa tài khoản vì hủy 4198 Follow 2021-08-19 08:22:39
25 phunphu**** 100048094297830 4399 394 185 185 Khóa tài khoản vì hủy 4005 Follow 2021-08-19 08:22:06
26 phunphu**** 100048459613521 4527 397 244 244 Khóa tài khoản vì hủy 4130 Follow 2021-08-19 08:16:53
27 phunphu**** 100053721708507 2081 229 92 92 Khóa tài khoản vì hủy 1852 Follow 2021-08-19 07:40:37
28 phunphu**** 100053640261043 2468 281 146 146 Khóa tài khoản vì hủy 2187 Follow 2021-08-19 07:37:59
29 phunphu**** 100054058231585 3949 398 125 125 Khóa tài khoản vì hủy 3551 Follow 2021-08-19 07:31:46
30 phunphu**** 100053661022344 3137 319 132 132 Khóa tài khoản vì hủy 2818 Follow 2021-08-19 07:29:40
31 phunphu**** 100053682378223 2877 303 127 127 Khóa tài khoản vì hủy 2574 Follow 2021-08-19 07:26:38
32 phunphu**** 100053995863526 2688 262 122 122 Khóa tài khoản vì hủy 2426 Follow 2021-08-19 07:25:42
33 phunphu**** 100053837741573 2829 271 156 156 Khóa tài khoản vì hủy 2558 Follow 2021-08-19 07:23:39
34 phunphu**** 100050475361534 4460 393 162 162 Khóa tài khoản vì hủy 4067 Follow 2021-08-18 16:10:41
35 phunphu**** 100049769507640 4187 379 172 172 Khóa tài khoản vì hủy 3808 Follow 2021-08-18 16:05:44
36 phunphu**** 100050146564352 4666 425 154 154 Khóa tài khoản vì hủy 4241 Follow 2021-08-18 16:02:04
37 phunphu**** 100054010268103 1546 172 172 172 Khóa tài khoản vì hủy 1374 Follow 2021-08-18 16:00:55
38 phunphu**** 100054018217599 2370 247 151 151 Khóa tài khoản vì hủy 2123 Follow 2021-08-18 15:57:35
39 phunphu**** 100053784618159 2385 245 176 176 Khóa tài khoản vì hủy 2140 Follow 2021-08-18 14:11:18
40 phunphu**** 100053821727639 2433 262 134 134 Khóa tài khoản vì hủy 2171 Follow 2021-08-18 14:09:09
41 phunphu**** 100054005736728 2439 254 168 168 Khóa tài khoản vì hủy 2185 Follow 2021-08-18 14:08:05
42 doanh*** 100065895126974 1291 168 116 110 Khóa tài khoản vì hủy 1123 Follow 2021-08-17 22:08:56
43 phu22102***** 100041477841736 5107 3131 94 94 Khóa tài khoản vì hủy 1976 Follow 2021-08-17 14:56:35
44 dungo*** 100054951705388 3586 2 348 348 Khóa tài khoản vì hủy 3584 Follow 2021-08-17 13:46:04
45 phuongnguy****** 100050576600139 5700 4416 237 237 Khóa tài khoản vì hủy 1284 Follow 2021-08-17 07:16:23
46 phambabang31****** 100053062973060 5004 2905 271 271 Khóa tài khoản vì hủy 2099 Follow 2021-08-15 18:45:45
47 anhtuan**** 100069288111104 3990 885 258 258 Khóa tài khoản vì hủy 3105 Follow 2021-08-15 14:25:56
48 quangan**** 100068547953329 1655 213 740 740 Khóa tài khoản vì hủy 1442 Follow 2021-08-15 10:46:21
49 quangan**** 100052472763080 2641 980 776 776 Khóa tài khoản vì hủy 1661 Follow 2021-08-15 08:26:28
50 quangan**** 100065265410885 1350 202 95 95 Khóa tài khoản vì hủy 1148 Follow 2021-08-15 06:54:40
51 quangan**** 100068452363900 2675 173 1026 1026 Khóa tài khoản vì hủy 2502 Follow 2021-08-14 14:16:12

Dịch Vụ Chính

Tăng tương tác chéo và kiếm xu mỗi ngày

Bạn mua dịch vụ

Bạn có thể tạo đơn ngay tại Website với giá cực kỳ ưu đãi.

Bạn đang kiếm xu

Bạn tải phần mềm của hệ thống về và chạy để kiếm Xu.

Bạn muốn trao đổi xu

Bạn vào menu tài khoản hoặc group của hệ thống để trao đổi.